Bước 1: Bấm 1 lần vào phím tăng âm lượng.

Bước 2: Bấm 1 lần vào phím giảm âm lượng.

Bước 3: Bấm giữ phím nguồn cho đến khi tắt màn hình và hiện lại logo trái táo (khoảng 10 giây).