NỘP ĐƠN

1/2 buổi
1 ngày
2 ngày
3 ngày
khác

FORM XIN NGHỈ PHÉP

(*) Nếu số ngày nghỉ hơn 3 ngày, chọn khác và điền bên dưới